Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Managerial revolution   

  • (Kinh tế) Cuộc cách mạng quản lý
    Là một khái niệm gắn với ý tưởng của Galbraith cho rằng quyền lực kinh tế đã chuyển từ vốn sang chủ sở hữu của các bí quyết kỹ thuật, tức là tầng lớp quản l