Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Managerial theories of the firm   

  • (Kinh tế) Các học thuyết về hãng thiên về quản lý
    Là các học thuyết bắt nguồn từ quan niệm cho rằng CHỦ NGHĨA TƯ BẢN đương thời được đặc trưng bởi sự khống chế trong khu vực sản xuất của các tập đoàn lớn, nơi mà quyền sở hữu và quyền kiểm soát được phân tách rõ ràng giữa các cổ đông và các nhà quản l