Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Managerial capitalism   

  • (Kinh tế) Chủ nghĩa tư bản thiên về quản lý
    Việc tổ chức nền kinh tế thành các tập đoàn lớn, trong đó quyền định đoạt các nguồn lực nằm trong tay một tầng lớp quản lý có thể xác định được tách biệt khỏi giới chủ sở hữu tài sản và hầu như không chịu sự kiểm soát của họ