Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

managerial /,mænə'dʒiəriəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] ban quản trị, [thuộc] giám đốc;[thuộc] người quản lý
  a managerial decision
  một quyết định của giám đốc

  * Các từ tương tự:
  Managerial capitalism, Managerial discretion, Managerial revolution, Managerial slack, Managerial theories of the firm, Managerial utility function, managerialism