Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự lỏng lẻo trong quản lý
    xem X
    EFFICIENCY