Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

administrator /əd'ministreitə[r]/  

 • Danh từ
  người quản lý
  (luật học)
  người quản lý tài sản

  * Các từ tương tự:
  administratorship