Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  điều hành (đặc biệt là trong kinh doanh)
  possess executive ability
  có khả năng điều hành
  hành pháp
  the executive branch of the Government
  ngành hành pháp của chính phủ
  the executive head of State
  người cầm đầu cơ quan hành pháp của một nước, tổng thống (Mỹ)
  Danh từ
  ban điều hành, ban quản trị; ủy viên ban điều hành, ủy viên ban quản trị
  ban quản trị đã ra quyết định về tương lai của công ty
  chấp hành; hành chính
  executive officer
  viên chức hành chính
  ngành hành pháp (của một chính phủ)