Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conductor /kən'dʌktə[r]/  

 • Danh từ
  người chỉ huy dàn nhạc
  người thu tiền vé xe búyt
  (từ Mỹ) (Anh guard) trưởng tàu (xe lửa)
  chất dẫn (điện, nhiệt)
  wood is a bad conductor
  gỗ là chất dẫn điện kém
  a lightning conductor
  cột thu lôi

  * Các từ tương tự:
  conductor rail, conductorial, conductorship