Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governor /'gʌvənə[r]/  

 • Danh từ
  thống sứ (ở thuộc địa); thống đốc (tiểu bang)
  người đứng đầu
  a prison governor
  trưởng trại giam
  hội đồng quản trị một trường học
  (Anh) (khẩu ngữ) (cũng guvnor) ông chủ; bố
  I shall have to ask for permission from the (my) governor
  tôi sẽ còn phải xin phép ông chủ tôi đã
  (cũng guv, guvnor) ngài, ông
  xin ngài cho phép tôi xem vé?
  (kỹ thuật) máy điều chỉnh; máy điều tốc

  * Các từ tương tự:
  Governor-General, governor-generalship, governorship