Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chức thống đốc, tỉnh trưởng, thủ lĩnh