Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy dò, máy đo
  a heart monitor
  máy đo tim
  a monitor for radioactivity
  máy dò phóng xạ
  kiểm thính viên (đài phát thanh nước ngoài)
  phòng giám sát (đài truyền hình)
  màn hình kiểm soát máy tính
  (cũng monitress) trường lớp
  (động vật) con kỳ đà
  Động từ
  quan sát, theo dõi
  theo dõi sự tiến bộ của ai
  monitor a patient's pulse
  theo dõi mạch của một bệnh nhân
  kiểm thính (đài phát thanh nước ngoài)

  * Các từ tương tự:
  monitorial, monitoring, monitory