Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watchdog /'wɔtʃdɔg/  

  • Danh từ
    chó giữ nhà