Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (oversaw, overseen)
  giám sát
  anh nên thuê người giám sát đề án ấy

  * Các từ tương tự:
  overseer