Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

television /'teliviʒn/  

 • Danh từ
  (cách viết khác, từ Anh, khẩu ngữ telly) (viết tắt TV)
  truyền hình, vô tuyến truyền hình
  chương trình truyền hình
  (cách viết khác television set) máy thu hình
  a colour television
  máy thu hình màu
  a black-and-white television
  máy thu hình đen trắng
  đài truyền hình
  she works in television
  cô ta làm việc ở đài truyền hình
  on [the] television
  [được phát] trên đài truyền hình
  is there anything good on [the] television tonight?
  có gì hay trên đài truyền hình tối nay không?

  * Các từ tương tự:
  television set