Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goggle-box /'gɔglbɔks/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    ti vi, máy truyền hình