Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tube /tju:b/  /tu:b/

 • Danh từ
  ống
  ống nghiệm
  a tube of toothpaste
  một ống kem đánh răng
  bronchial tubes (gii phu)
  ống phế quản
  săm (lốp xe)
  an inner tube
  săm (ruột) bánh xe (xe đạp, xe hơi…)
  như cathode ray tube
  the tube
  (cách viết khác the underground) (Anh, khẩu ngữ) xe điện ngầm (ở Luân Đôn)
  travel to work by tube (on the tube)
  đi làm bằng xe điện ngầm

  * Các từ tương tự:
  tube-dwelling, tubeless, tuber, tubercle, tubercul-, tubercular, tuberculate, tuberculation, tuberculin