Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuber /'tju:bə[r]/  /'tju:bər/

  • Danh từ
    (thực vật)
    thân củ, củ

    * Các từ tương tự:
    tubercle, tubercul-, tubercular, tuberculate, tuberculation, tuberculin, tuberculin-tested, tuberculise, tuberculization