Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuberculate /tju:'bə:kjulit/  

  • Tính từ
    (thực vật học) có nốt rễ; (thuộc) nốt rễ
    (y học) mắc bệnh lao; (thuộc) bệnh lao