Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • hình thái ghép có nghĩa
  hình củ
  tubercular
  củ nhỏ
  vi trùng lao
  tuberculin
  tubeculin
  bệnh lao
  giống bệnh lao