Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuberculin /tju:'bə:kjulin/  

  • Danh từ
    (y học) Tubeculin

    * Các từ tương tự:
    tuberculin-tested