Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tubercle /'tju:bə:k/  

  • Danh từ
    (thực vật học) nốt rễ (ở cây họ đậu)
    (y học) u lao
    (giải phẫu) lồi gò