Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tubercular /tju:'bɜ:kjʊlə[r]/  /tu:'bɜ:kjʊlər/

  • Tính từ
    [thuộc] bệnh lao; bị lao; gây bệnh lao
    a tubercular infection
    sự nhiễm trùng lao