Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tubeless /'tju:blis/  /'tu:blis/

  • Tính từ
    không có ruột (lốp xe)