Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cathode ray tube /,kæθəʊd'reitju:b/  

  • đèn tia âm cực (như đèn hình của TV)

    * Các từ tương tự:
    cathode-ray tube