Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật học) sống trong ống