Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    lính gác, lính canh
    the press is a sentinel of our liberty
    (nghĩa bóng) báo chí là người canh gác cho quyền tự do của chúng ta