Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-)
  đi tuần tra
  police patrol streets at night
  cảnh sát tuần tra đường phố ban đêm
  Danh từ
  việc tuần tra, sự đi tuần [tra]
  carry out a patrol
  đi tuần tra
  the navy are maintaining a 24-hour air and sea patrol
  hải quân đang tuần tra trên không và trên biển 24 giờ trên 24 giờ (để tìm kiếm người sống sót trong một vụ đắm tàu)
  người tuần tra; xe tuần tra; máy bay tuần tra; tàu tuần tra
  a police patrol car
  xe tuần tra của cảnh sát
  on patrol
  đang đi tuần
  tụi khủng bố tấn công hai người lính khi họ đang đi tuần

  * Các từ tương tự:
  patrol wagon, patrol-boat, patrol-bomber, patrol-car, patrol-dog, patroller, patrolman, patrolmen, patrology