Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lính gác, lính canh
  những người tiến gần đến cổng gác đã bị lính gác chặn lại
  keep sentry
  trực gác
  relieve sentry
  thay phiên gác

  * Các từ tương tự:
  sentry-board, sentry-box, sentry-go