Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentry-board /'sentribɔ:d/  

  • Danh từ
    bục gác (trên tàu thuỷ)