Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentry-go /'sentrigou/  

  • Danh từ
    nhiệm vụ đi đi lại lại trong khi canh gác