Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentry-box /'sentribɒks/  

  • Danh từ
    hộp gác, chòi gác