Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watchfulness /'wɒt∫fəlnis/  

  • Danh từ
    sự cảnh giác