Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều watchmen /'wɒt∫mən/)
    người gác đêm, anh bảo vệ