Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

night-watchman /'nɑit'wɒt∫mæn/  

  • Danh từ
    (số nhiều nightwatchmen)
    người gác đêm