Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caretaker /'keəteikə[r]/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ janitor) người [được giao] trông nom (một ngôi nhà, một công trình kiến trúc)
  the school caretaker
  người trông nom một ngôi trường

  * Các từ tương tự:
  caretaker government