Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái bảo vệ an toàn; biện pháp bảo vệ an toàn
  luật có những điều khoản mới bảo vệ cho khách hàng mua xe cũ
  Động từ
  bảo vệ an toàn cho; bảo vệ
  chúng tôi đã tìm ra một cách để bảo vệ tiền của chúng tôi
  safeguard peace
  bảo vệ hòa bình