Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

administer /əd'ministə[r]/  

 • Động từ
  cấp cho
  administer punishment
  xử phạt
  administer relief to famine victimes
  cấp của cứu tế cho nạn nhân nạn đói
  administer the last rites to a dying man
  làm những nghi thức cuối cùng cho một người sắp chết
  thi hành, thực hiện
  administer the law
  thi hành luật pháp
  quản lý, điều hành
  administer a charity
  quản lý một hội từ thiện
  administer a country
  cai trị một quốc gia

  * Các từ tương tự:
  Administered prices