Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modulate /'mɒdjʊleit/  /'mɑ:dʒəleit/

 • Động từ
  biến điệu
  chuyển gam (nhạc)
  điều biến (sóng rađiô)

  * Các từ tương tự:
  modulateb, modulated