Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homogeneous /hɒmə'dʒi:nəs/  

  • Tính từ
    tính đồng nhất, thuần nhất

    * Các từ tương tự:
    Homogeneous functions, Homogeneous product, Homogeneous product functión, homogeneousness