Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comparable /'kɒmpərəbl/  

 • Tính từ
  (+ to, with)
  có thể so sánh
  his work is comparable with the very best
  công việc của anh ta có thể so sánh được với những công việc tốt nhất
  the achievements of an athlete and a writer are not comparable
  thành tích của một vận động viên và thành tích của một nhà văn là không thể so sánh với nhau được

  * Các từ tương tự:
  Comparable worth, comparableness