Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá trị có thể so sánh
    Lương ngang nhau trả cho công việc có giá trị ngang nhau