Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaltered /'ʌn'ɔ:ltəd/  

  • Tính từ
    không thay đổi, không sửa đổi; còn nguyên