Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invariable /in'veəriəbl/  

 • Tính từ
  không thay đổi, bất biến
  an invariable pressure
  một áp suất không thay đổi
  a noun with an invariable plural
  một danh từ có số nhiều không thay đổi

  * Các từ tương tự:
  invariableness