Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    biểu chương vương quyền (dùng trong lễ đăng quang ở Anh, gồm có vương miện, quả cầu cắm thánh giá và quyền trượng)
    y trang (của một dòng tu, một chức vị)
    wearing the mayoral regalia
    khoác y trang thị trưởng, trong y trang thị trưởng