Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apparatus /,æpə'reitəs/  /æpə'reitəs/

 • Danh từ
  dụng cụ
  laboratory apparatus
  dụng cụ phòng thí nghiệm
  bộ máy
  the respiratory apparatus (sinh vt)
  bộ máy hô hấp
  the whole apparatus of government
  cả bộ máy nhà nước

  * Các từ tương tự:
  apparatus criticus, apparatus room