Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apparatus criticus /æpə'reitəs'kritikəs/  

  • Danh từ
    chú thích dị bản (của một tác phẩm)