Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gadgetry /'gædʒitri/  

  • Danh từ
    (Khẩu ngữ)
    bộ dụng cụ
    Lots of modern gadgetry
    Hàng lô dụng cụ mới