Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contraption /kən'træp∫n/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    dụng cụ (thường là phức tạp, ít nhiều kỳ cục)
    a peculiar contraption for removing the peel from orange
    dụng cụ đặc biệt để lấy hết hạt ở quả cam