Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrivance /kən'traivəns/  

 • Danh từ
  contrivance [for doing (to do) something]
  dụng cụ (để làm gì); thiết bị (để làm gì)
  he erected some contrivance for storing rain water
  ông ta dựng lên một số thiết bị để trữ nước mưa
  mưu mẹo, mẹo
  an ingenious contrivance to get her to sign the document without reading it
  một mẹo khéo léo để làm cho bà ta ký vào văn kiện mà không đọc
  khả năng [thực hiện]
  somethings are beyond human contrivance
  một số việc vượt quá khả năng của con người
  sự trù tính, sự trù liệu (một kế hoạch…)