Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy móc, bộ máy
  đồng hồ không chạy, có cái gì đó không ổn trong bộ phận máy rồi
  cơ cấu; cơ chế
  mechanism of government
  cơ cấu chính quyền
  cơ chế